ی که در طلب نام نیک رنج کشید -- اگر چه نام و نشانیش نیست، ناموریست/

درخواست حذف این مطلب

—آتش دل

شعری از پروین اعتصامی